ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BOTHA

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing en maken integraal deel uit van de Koop. Door het plaatsen van een bestelling bij de Verkoper, aanvaardt de Koper uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts mogelijk middels uitdrukkelijk andersluidend beding. De toepassing van enige andere voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 2: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden hebben de hierna gebruikte begrippen volgende betekenis:

Verkoper

BOTHA, met maatschappelijke zetel te 8793 SINT-ELOOIS-VIJVE, aan de Vijfseweg 218, KBO 0401.004.334.

Koper

De natuurlijke en/of rechtspersoon die van de Verkoper een Product aankoopt.

Consument

Een Koper die als natuurlijke persoon handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

Product of Producten

Het voorwerp van de Koop, nl. terrazzo- tegels

Koop

De verkoop op afstand van het Product door de Verkoper aan de Koper, en elke daaruit voortvloeiende rechtsbetrekking tussen Partijen.

Partijen of Partij

De Koper, de Verkoper en/of de Consument.

ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING VAN DE KOOP

De Koop komt tot stand van zodra de Koper de Producten heeft betaald en de Verkoper de bestelling schriftelijk bevestigt.

De Verkoper is niet gebonden door kennelijke gebreken of (druk)fouten in de omschrijving van de Producten in de webshop. Deze kennelijke gebreken en/of (druk)fouten kunnen niet gebruikt worden om de Verkoper aansprakelijk te stellen. Ieder gebruik van afbeeldingen door de Verkoper is bovendien louter indicatief en kan steeds afwijken van het werkelijke Product.

In ieder geval behoudt de Verkoper steeds het recht om bestellingen te weigeren zonder daartoe enige schadevergoeding te zijn verschuldigd aan de Koper, in geval van, maar niet beperkt tot:

 • ingeval van ernstige tekortkomingen van de Koper;
 • ingeval van overmacht, zoals daar zijn (zonder limitatief te zijn): algemene of gedeeltelijke werkstakingen, ongevallen, machinebreuk, schaarste aan vervoermiddelen of grondstoffen, brand, vorst, uitzonderlijke regenperiode, stormschade, overstromingen, bij haar of bij zijn leveranciers, pandemie en haar gevolgen.
 • ingeval het Product niet langer meer beschikbaar is.

Alle aanbiedingen van de Verkoper zijn steeds vrijblijvend en zonder enige verbintenis.

Voor zover de Koper voorafgaandelijk stalen heeft opgevraagd, worden er hem 3 stuks opgestuurd, dit tegen een forfaitair, voorafgaandelijk te betalen bedrag, van 25 EUR, incl BTW, zowel voor Kopers, gedomicilieerd/gevestigd in België en Nederland.

ARTIKEL 4: PRIJZEN

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding zijn alle prijzen die de Verkoper hanteert vast, uitgedrukt in Euro en inclusief BTW. Leverings- en/of verzendingskosten zijn steeds voor rekening van de Koper en worden apart vermeld tijdens de totstandkoming van de Koop.

ARTIKEL 5: BETALING

De Koper dient zijn bestelling te betalen via de aangeboden betaalmogelijkheden op de webshop.

ARTIKEL 6: LEVERING

Leveringen gebeuren onder het nadrukkelijk voorbehoud dat tussen stalen en geleverde goederen, afwijkingen kunnen voorkomen wat de korrelgrootte, de densiteit en de kleur betreft. Deze afwijkingen kunnen nooit een basis zijn voor eventuele klachten daar ze eigen zijn aan het productieproces van deze materialen.

De Verkoper is niet verantwoordelijk voor lichte afwijkingen eigen aan het geleverde product. Onregelmatigheden zoals lichte kleurverschillen, kleurverdeling, vlekken, gekartelde randen, distributie van granulaten, putjes en oneffenheden, zijn eigen aan het product en kunnen aldus geen aanleiding geven tot een klacht. Voormelde opsomming is niet limitatief.

De Verkoper doet voor de levering beroep op een externe koerierdienst, naar zijn keuze. Het  Product zal worden geleverd op het bij de bestelling vermelde adres. Het Product kan enkel geleverd worden in België en in Nederland.

Levering aan huis gebeurt enkel wanneer de Koper of een vertegenwoordiger van de Koper persoonlijk aanwezig is op moment van de levering. De plaats van levering moet steeds vlot bereikbaar zijn voor de chauffeur en zal gebeuren op een met de Koper afgesproken dag.

De Producten worden geleverd met een vrachtwagen met laadklep en transpallet. De paletten met de Producten moeten steeds op een verharde weg (dit is geen gras, noch grind) kunnen worden afgezet, het bij de bestelling vermelde adres. Onder geen beding zal de externe koerierdienst gehouden zijn om de paletten binnen in de woning of gebouw te verplaatsen.

De Koper verbindt er zich toe om het Product bij de levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken betreffende geleverde goederen dienen onverwijld en uiterlijk 48 uur na de levering schriftelijk aan de Verkoper worden gemeld.

Klachten wegens zichtbare gebreken zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat het Product door de Koper niet in gebruik werd genomen.

Dergelijke klachten schorten de betalingsverbintenis in hoofde van de Koper evenwel niet op.

ARTIKEL 7: LEVERINGSTERMIJN

Na de Koop zal de Verkoper met de Koper communiceren over de leveringstermijnen. Deze worden slechts vermeld ter indicatie. De Verkoper kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige vertraging bij de levering, hetgeen dan ook nooit aanleiding zal geven tot enige schadevergoeding ten laste van de Verkoper.

ARTIKEL 8: EIGENDOMSOVERDRACHT

In afwijking van artikel 1583 (oud) BW blijft elk verkocht Product de exclusieve eigendom van de Verkoper tot het tijdstip van leveren. Aan de Koper komt vóór dit tijdstip geen enkele zakenrechtelijke aanspraak toe.

ARTIKEL 9: HERROEPINGSRECHT

De Consument heeft het recht om de overeenkomst te herroepen gedurende een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag van de levering.

De Consument stelt de Verkoper in kennis van zijn ondubbelzinnige beslissing om de overeenkomst te herroepen door dit schriftelijk mee te delen aan de Verkoper, via brief (BOTHA, Vijfseweg 218, 8793 Waregem) of e-mail (karel@terrazzotegels.be). De Consument heeft zijn herroepingsrecht tijdig uitgeoefend indien hij/zij deze mededeling binnen voormelde termijn heeft verzonden.

In dergelijk geval zal de Verkoper per kerende het adres bezorgen van de fabrikant in Italië, naar dewelke de Producten moeten worden teruggestuurd.

In de mate dat de Consument een kleur op maat voor de tegels besteld, kan de Consument GEEN herroepingsrecht uitoefenen.

In geval van herroeping is de Consument geen andere kosten verschuldigd dan de directe kosten van het terugzenden van het Product. Met andere woorden, de terugzending gebeurt op kosten van de Consument, die ten zijnen laste blijven.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding tussen Partijen is Consument gehouden om het Product in originele staat samen met de originele verpakking en alle toebehoren niet later dan zeven kalenderdagen na de melding van herroeping uitsluitend op eigen kosten, risico en verantwoordelijkheid naar de fabrikant in Italië terug te sturen. De Consument draagt de directe kosten van het terugzenden.

De Verkoper zal pas overgaan tot terugbetaling indien het Product effectief werd geleverd op het hoger vermeld adres in Italië.

De terugbetaling zal worden verricht middels hetzelfde betaalmiddel als dat de initiële Koop werd verricht.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID

Met uitzondering van de bepalingen met betrekking tot verkopen aan Consumenten zoals opgenomen in artikel 1649 bis BW – 1649 octies BW, kan de Verkoper slechts aangesproken worden voor schade of tekortkomingen aan het Product conform de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 11: KLACHTEN

Zonder afbreuk te doen aan enige andere bepaling van deze algemene voorwaarden kunnen klachten door Koper steeds aan Verkoper gemeld worden via mail naar karel@terrazzotegels.be

ARTIKEL 12: INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle teksten, foto’s, logo’s, geluiden, muziek, grafische ontwerpen en computercodes (hierna samen de “Informatie”) zoals vertoond en gebruikt op de website zijn eigendom van de Verkoper, en worden beschermd door het auteursrecht evenals door andere regels van het intellectueel eigendomsrecht.

Deze Informatie mag noch gedeeltelijk, noch geheel, worden gereproduceerd behoudens mits uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijk akkoord van de Verkoper.

ARTIKEL 13: PRIVACY POLICY

13.1 ALGEMEEN

Www.terrazzotegels.be en www.terrazzowebshop.nl hecht veel belang aan uw veiligheid, ook die van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij de persoonsgegevens, die tijdens uw bezoek aan www.terrazzotegels.be en www.terrazzowebshop.nl en bij gebruik van onze diensten en faciliteiten worden verzameld, verwerken in overeenstemming met de wettelijke voorschriften  (hierna de “Privacy Policy”). Deze Privacy Policy is van toepassing op alle diensten en faciliteiten die Www.terrazzotegels.be en www.terrazzowebshop.nl aan haar cliënteel aanbiedt.

Wij verzoeken u dan ook deze Privacy Policy aandachtig te lezen zodat u weet waarom en waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken.

Wenst u meer informatie over de privacywetgeving in België, dan kan u onder meer terecht op de volgende website van de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommissie.be (http://privacycommissie.be).

13.2 VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

BOTHA met maatschappelijke zetel te Vijfseweg 218, 8793 Waregem, België en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE0401.004.334 (hierna het “Www.terrazzotegels.be en www.terrazzowebshop.nl”) is de rechtspersoon die het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Policy vaststelt. In die hoedanigheid zal het Www.terrazzotegels.be en www.terrazzowebshop.nl ageren als verwerkingsverantwoordelijke.

U kan BOTHA als volgt contacteren: karel@terrazzoinhuis.be og 0032 472 196 717.

 

13.3 PERSOONSGEGEVENS

In het kader van de diensten en producten die Www.terrazzotegels.be en www.terrazzowebshop.nl aanbiedt, worden de volgende persoonsgegevens verzameld:

 1. terrazzotegels.be en www.terrazzowebshop.nl verwerkt persoonsgegevens in verband met het gebruik van haar website, diensten en faciliteiten (met inbegrip van cookies, zie voor verdere informatie hierover de ‘Cookie Policy’) (hierna de “Gebruiksgegevens”). Deze omvatten maar zijn niet beperkt tot beeldmateriaal, het IP-adres, de geografische locatie, het browsertype, het besturingssysteem, de verwijzingsbron, de duur van het bezoek en de bekeken pagina’s van betrokkene;
 2. terrazzotegels.be en www.terrazzowebshop.nl verwerkt daarnaast ook persoonsgegevens met betrekking tot contactinformatie (hierna de “Contactgegevens”). Deze omvatten maar zijn niet beperkt tot de naam, de voornaam, het geslacht, het telefoonnummer, het e-mailadres en het adres van betrokkene;
 3. terrazzotegels.be en www.terrazzowebshop.nl verwerkt verder ook de persoonsgegevens die tijdens de klantrelatie worden verstrekt (hierna de “Relatiegegevens”). Deze omvatten maar zijn niet beperkt tot de naam, de werkgever, de functie, de Contactgegevens en de informatie vervat in communicaties tussen Www.terrazzotegels.be en www.terrazzowebshop.nl en betrokkene, en;
 4. terrazzotegels.be en www.terrazzowebshop.nl verwerkt persoonsgegevens met betrekking tot transacties (e.g. de koop-verkoop van goederen en diensten door Www.terrazzotegels.be en www.terrazzowebshop.nl (hierna de “Transactiegegevens”). Deze omvatten de contactinformatie, de bankgegevens en de facturatiegegevens van betrokkene en transactie-informatie.

De Gebruiksgegevens, de Contactgegevens, de Relatiegegevens en de Transactiegegevens worden hierna samen de Persoonsgegevens genoemd.

13.4  VERWERKINGSDOELEINDEN

Www.terrazzotegels.be en www.terrazzowebshop.nl zal de Persoonsgegevens verwerken en gebruiken voor de volgende doeleinden:

 1. ten behoeve van de analyse van het gebruik van de website en de diensten;
 2. ten behoeve van een goede dienstverlening, met inbegrip van maar niet beperkt tot de levering van verkochte goederen en diensten, de verkoop van goederen en diensten en communicatie met betrokkene;
 3. ten behoeve van de opsporing van fraude en het garanderen van de veiligheid van personen en goederen;
 4. ten behoeve van het bijhouden van de administratie, hetgeen ook het bijhouden van registers en het maken van back-ups van haar databanken behelst, en;
 5. ten behoeve van de naleving van gerechtelijke bevelen en wettelijke verplichtingen.

13.5 RECHTSGROND VOOR VERWERKING

Www.terrazzotegels.be en www.terrazzowebshop.nl verklaart slechts Persoonsgegevens te verwerken en gebruiken voor zover het hiervoor de toestemming van betrokkene heeft verkregen, dan wel voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is of om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Www.terrazzotegels.be en www.terrazzowebshop.nl rust.

 

13.6 VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Www.terrazzotegels.be en www.terrazzowebshop.nl zal de Persoonsgegevens niet verkopen, niet verhuren of anderszins verstrekken aan derden, behalve zoals beschreven in deze Privacy Policy.

Www.terrazzotegels.be en www.terrazzowebshop.nl kan de Persoonsgegevens bekendmaken aan haar verzekeraars en advocaten indien dit noodzakelijk is voor het verkrijgen of behouden van een verzekeringsdekking, het beheer van risico’s, het verkrijgen van juridisch advies of de vestiging, de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering, hetzij in een gerechtelijke, een administratieve of een buitengerechtelijke procedure.

Het Www.terrazzotegels.be en www.terrazzowebshop.nl kan de Persoonsgegevens bekendmaken aan haar leveranciers of onderaannemers voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de klantenrelatie.

Www.terrazzotegels.be en www.terrazzowebshop.nl kan de Persoonsgegevens ook doorgeven aan de verwerkers waarop zij een beroep doet voor de verwerking van de Persoonsgegevens zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van haar taken, dit omvat maar is niet beperkt tot de boekhouder en de IT-partner van het Www.terrazzotegels.be en www.terrazzowebshop.nl.

In ieder geval kan het Www.terrazzotegels.be en www.terrazzowebshop.nl de Persoonsgegevens bekendmaken indien deze bekendmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een gerechtelijk bevel dan wel aan een wettelijke verplichting waaraan het Www.terrazzotegels.be en www.terrazzowebshop.nl is onderworpen.

13.7 BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

De Persoonsgegevens worden door Www.terrazzotegels.be en www.terrazzowebshop.nl bewaard en verwerkt voor een periode die
noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Www.terrazzotegels.be en www.terrazzowebshop.nl en betrokkene.

Www.terrazzotegels.be en www.terrazzowebshop.nl zal de Persoonsgegevens als volgt bewaren:

 1. Persoonsgegevens worden bewaard voor een minimumperiode van 1 dag volgend op het websitebezoek en voor een maximumperiode van 2 jaar volgend op dit bezoek;
 2. Persoonsgegevens met betrekking tot contacten, betrekkingen en transacties zullen bewaard worden gedurende de betrekkingen en voor een periode van onbeperkte duur volgend op het einde daarvan.
 3. Persoonsgegevens die werden verkregen door middel van de camerabewaking zullen in geen geval langer bewaard worden dan één maand behoudens indien deze een bijdrage kunnen leveren tot het bewijzen van een misdrijf of van overlast, het identificeren van een dader, een verstoorder van de openbare orde, een getuige of een slachtoffer.

Niettegenstaande het bovenstaande kan Www.terrazzotegels.be en www.terrazzowebshop.nl Persoonsgegevens langer bewaren indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een gerechtelijk bevel of wettelijke verplichting waaraan www.terrazzotegels.be en www.terrazzowebshop.nl is onderworpen.

13.8 VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Www.terrazzotegels.be en www.terrazzowebshop.nl heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en

organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane
toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden
alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens.

U dient ten allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane
toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik
dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook de vertrouwelijkheid ervan.

13.9 RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

Betrokkene beschikt op ieder moment over het recht om inzage te verkrijgen van de hem betreffende Persoonsgegevens, alsook van de wijze waarop Www.terrazzotegels.be en www.terrazzowebshop.nl deze verwerkt.

13.9.1 Recht op rectificatie

Betrokkene heeft steeds het recht om Www.terrazzotegels.be en www.terrazzowebshop.nl te verzoeken de hem betreffende onjuiste en/of onvolledige Persoonsgegevens te verbeteren dan wel aan te vullen.

13.9.2 Recht op gegevenswissing

Betrokkene beschikt over het recht de wissing van de hem betreffende Persoonsgegevens te verkrijgen. Www.terrazzotegels.be en www.terrazzowebshop.nl is ertoe gehouden om deze zonder onredelijke vertraging te wissen in geval:

 1. de verwerking van de Persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt;
 2. betrokkene zijn toestemming heeft ingetrokken cfr. artikel 9.6, en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking;
 3. betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking cfr. artikel 9.4, en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking;
 4. betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing cfr. artikel 9.4;
 5. de Persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt, en/of;
 6. De Persoonsgegevens dienen te worden gewist om te voldoen aan het Unierecht of het lidstatelijk recht.

13.9.3 Recht op beperking van de verwerking

Betrokkene beschikt over het recht van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking van de Persoonsgegevens te verkrijgen in geval:

 1. betrokkene de juistheid van de Persoonsgegevens betwist, en dit gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat moet stellen om de juistheid ervan te controleren;
 2. de verwerking onrechtmatig is en betrokkene zich verzet tegen het wissen van de Persoonsgegevens en in de plaats daarvan verzoekt om het gebruik ervan te beperken;
 3. De verwerkingsverantwoordelijke heeft de Persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden maar betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, en/of;
 4. betrokkene heeft bezwaar gemaakt cfr. artikel 9.4 betrokkene tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Zolang de verwerking wordt beperkt, worden de Persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met toestemming van betrokkene of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

13.9.4 Recht van bezwaar

In geval Www.terrazzotegels.be en www.terrazzowebshop.nl de Persoonsgegevens van betrokkene verwerkt op grond van het algemeen belang, het openbaar gezag en/of de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, beschikt betrokkene over een recht  om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende Persoonsgegevens  In voornoemd geval zal de verwerkingsverantwoordelijke de verwerking van de Persoonsgegevens staken tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Daarnaast heeft betrokkene steeds het recht om zich  te verzetten tegen de verwerking van de hem betreffende Persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. De Persoonsgegevens zullen in dat geval niet meer voor deze doeleinden verwerkt worden.

13.9.5 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Betrokkene beschikt over het recht om de hem betreffende Persoonsgegevens, die hij aan Www.terrazzotegels.be en www.terrazzowebshop.nl  heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en/of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

Betrokkene heeft het recht die Persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere door te zenden.

13.9.6 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking van Persoonsgegevens berust op de voorafgaande toestemming van betrokkene, heeft betrokkene te allen tijde het recht om die toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking daarvan, onverlet.

13.9.7 Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profiling

De verwerking van de persoonsgegevens van betrokkene omvat in beginsel geen profiling en zal door Www.terrazzotegels.be en www.terrazzowebshop.nl evenmin aan geautomatiseerd beslissingen worden onderworpen.

13.9.8 Uitoefening van uw rechten

Teneinde voornoemde rechten uit te oefenen, kan u het Www.terrazzotegels.be en www.terrazzowebshop.nl te contacteren, hetzij per email naar info@Www.terrazzotegels.be en www.terrazzowebshop.nl.be, per post naar …  mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

13.9.9 Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen met betrekking tot inbreuken op de grondbeginselen van de bescherming van de persoonsgegevens bij de Belgische
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

tel. +32 (0)2 274 48 00
fax +32 (0)2 274 48 35
e-mail: contact@apd-gba.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

13.10 VERPLICHTING OM PERSOONSGEGEVENS TE VERSTREKKEN

Www.terrazzotegels.be en www.terrazzowebshop.nl heeft bepaalde informatie van u nodig om haar wettelijke en contractuele verplichtingen na te komen. Zonder deze informatie kan Www.terrazzotegels.be en www.terrazzowebshop.nl mogelijks geen overeenkomst sluiten en/of bepaalde diensten en/of producten niet leveren.

13.11 VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

Www.terrazzotegels.be en www.terrazzowebshop.nl heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van de Persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Www.terrazzotegels.be en www.terrazzowebshop.nl aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de Persoonsgegevens van betrokkene.

Betrokkene is als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van de website van de computer, het IP-adres en van de identificatiegegevens van betrokkene, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan. Wij raden betrokkene aan om eveneens de nodige veiligheidsvoorzorgen te nemen, onder andere door elke niet toegestane toegang tot de login en code van betrokkene te voorkomen.

13.12 HYPERLINKS

De website van Www.terrazzotegels.be en www.terrazzowebshop.nl kan hyperlinks bevatten naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Www.terrazzotegels.be en www.terrazzowebshop.nl. Ook is het mogelijk dat websites die niet beheerd worden en/of eigendom zijn van Www.terrazzotegels.be en www.terrazzowebshop.nl hyperlinks bevatten naar deze website. Www.terrazzotegels.be en www.terrazzowebshop.nl is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor websites, of voor het privacy beleid van websites, die niet beheerd worden en/of eigendom zijn van Www.terrazzotegels.be en www.terrazzowebshop.nl.

13.13 WIJZIGINGEN

Deze Privacy Policy kan door Www.terrazzotegels.be en www.terrazzowebshop.nl op ieder moment eenzijdig worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen. De meest recente versie is steeds terug te vinden op onze website www.Www.terrazzotegels.be en www.terrazzowebshop.nl.be.

ARTIKEL 14: SLOTBEPALINGEN

De niet-uitoefening, door Verkoper, van een recht of aanspraak die Verkoper heeft uit hoofde van de Koop, of het feit dat Verkoper zou toelaten dat Koper zijn verbintenissen uit de Koop niet nakomt, kan in geen geval beschouwd worden als een verzaking in hoofde van de Verkoper aan dat specifieke recht of enig ander recht dat Verkoper krachtens de Koop heeft.

Indien enige bepaling van deze algemene verkoopsvoorwaarden ongeldig en/of niet afdwingbaar wordt bevonden, om welke reden ook, heeft dit geen invloed op de geldigheid en/of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Elke ongeldige en/of niet afdwingbare bepaling zal onmiddellijk vervangen worden door een bepaling die zo dicht mogelijk benadert wat Partijen in die bepaling nastreefden.

De Partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering met inbegrip van maar niet beperkt tot e-mails en back-ups.

Op de Koop, alsmede alle daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen tussen Partijen, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing en in geval van een gerechtelijke procedure zullen enkel de rechtbank van  het arrondissement West-Vlaanderen bevoegd zijn.

 

Mini Cart 0

Your cart is empty.